Polityka prywatności

A. Zasady prywatności

MUSI LUBLIN - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2, 20-143 Lublin, (dalej: „Spółka”), szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki oraz ceni sobie ich zaufanie. Dlatego powierzone nam dane przechowujemy z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

Niniejsza polityka prywatności ma pomóc naszym Użytkownikom zrozumieć, jakie dane zbieramy, w jakich celach to robimy oraz jak je przechowujemy. Dane osobowe zbieramy tylko w sytuacji, kiedy są one konieczne do realizacji oferowanych przez nas usług. Tak dzieje się chociażby podczas składania zamówienia na naszej stronie. Prosząc Państwa o podanie swoich danych zawsze dokładnie wyjaśniamy, dlaczego ich potrzebujemy. Zbieramy tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest MUSI LUBLIN Sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2, 20-143 Lublin, NIP 9462639770, REGON: 000453701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426428, o kapitale zakładowym w wysokości 565 000,00 zł.

Dane osobowe
Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy adres e-mail. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne w celu prawidłowej realizacji usług przez Spółkę.

Zbieranie danych osobowych
Spółka będzie gromadziła Państwa dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach i nie będzie nigdy ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

Spółka zawsze informuje osobę zainteresowaną o celu zbierania danych w trakcie lub przed ich pozyskaniem.

Spółka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać. Spółka zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Spółka może dzielić się Państwa danymi osobowymi z podmiotami trzecimi, którymi są dostawcy towarów lub usług, jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji tych usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których dostarczanie zostało im powierzone.

Spółka nie będzie sprzedawała ani wypożyczała Państwa danych osobowych bez Państwa zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to podyktowane orzeczeniem sądowym, obowiązującym prawem lub będzie wymagane do ochrony praw i towarów Spółki.

Okres przechowywania
Spółka nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Bezpieczeństwo danych
Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.

Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

Osoby nieletnie
Strona internetowa Spółki nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia). Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

Linki do stron osób trzecich
Strona internetowa zawiera linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

B. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

I. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z poniższych usług lub funkcjonalności:

 1. a)  konta Użytkownika,

 2. b)  rezerwacji i zakupu produktu w wybranej aptece,

 3. c)  zakupu produktu w sklepie MUSI LUBLIN,

 4. d)  udziałuwankieciebadaniasatysfakcjiklientazjakościusługirezerwacji,

 5. e)  newslettera,

 6. f)  dostępu do treści zamieszczonych na stronie oraz funkcjonalności strony (cookies

  funkcjonalne i analityczne),

 7. g)  składania reklamacji,

jest MUSI LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2, 20-143 Lublin.

1. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?
W związku korzystaniem z usług lub funkcjonalności wymienionych w pkt. B.I., Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Usługa lub funkcjonalność w związku z którą przetwarzane są dane osobowe

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Okres przetwarzania

Konto Użytkownika

rejestracja i korzystanie z pełnej funkcjonalności strony

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6 ust.1 lit. bif RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

do czasu usunięcia konta, a następnie przez okres 6 lat (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych)

Rezerwacja produktu z zakupem w wybranej aptece

umożliwienie Użytkownikowi rezerwacji i zakupu zamówionego produktu w wybranej aptece

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6 ust.1 lit. bif RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek

okres 6 lat od dokonania rezerwacji (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych)

   

zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

 

Realizacja zamówienia

umożliwienie Użytkownikowi zakupu wybranego produktu w sklepie MUSI LUBLIN, rozpatrywanie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

zaakceptowanie regulaminu i uzasadniony interes administratora, tj. art.6 ust.1 lit. bif RODO - uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych; obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych)

okres 6 lat od dokonania zakupu (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych oraz do celów analitycznych i statystycznych, a także zgodnie z przepisami prawa podatkowego)

Badanie satysfakcji Użytkownika

umożliwienie Użytkownikowi przekazania opinii o jakości usługi w celu doskonalenia funkcjonalności i

uzasadniony interes administratora, art.6 ust.1 lit. f RODO, którym jest dbanie o satysfakcję klienta, wysoką jakość

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, nie

 

usług dostępnych na stronie

oferowanych usług i doskonalenie serwisu, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

dłużej niż przez okres 6 lat

Newsletter

przesyłanie Użytkownikowi informacji dotyczących nowości w leczeniu, informacji handlowych, marketingu produktów i usług własnych oraz podmiotów współpracujących

udzielona zgoda, art.6 ust.1 lit. a RODO

do czasu wycofania zgody

Dostęp do treści zamieszczonych na stronie oraz do funkcjonalności strony (cookies funkcjonalne i analityczne)

zapisywanie na urządzeniu Użytkownika plików cookie w celach funkcjonalnych i analitycznych

uzasadniony interes administratora, art.6 ust.1 lit. f RODO, którym jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności strony, tworzenie statystyk, badanie ruchu na stronie, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa, analiza i statystyka

do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika, w szczególności do czasu usunięcia lub zablokowania przez Użytkownika cookies w przeglądarce

Porada fizjoterapeuty – e-mail, infolinia

umożliwienie Użytkownikowi uzyskania porady fizjoterapeuty

uzasadniony interes administratora, art.6 ust.1 lit. f RODO, którym jest udzielenie odpowiedzi na wniosek Użytkownika, a także do celów statystycznych i analitycznych

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 6 lat od udzielonej porady (do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz do celów analitycznych i statystycznych)

Kontakt z MUSI LUBLIN

umożliwienie Użytkownikowi

uzasadniony interes administratora,

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na

 

kontaktu z MUSI LUBLIN, w tym możliwość złożenia reklamacji

art.6 ust.1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie/żądanie Użytkownika, rozpatrzenie reklamacji, a także cele statystyczne i analityczne

szczególną sytuację Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 6 lat

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów związanym z korzystaniem z usługi lub funkcjonalności Serwisu.

4. Jakie przysługują uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adresbiuro@MUSI LUBLIN. W przypadku subskrypcji newslettera można samodzielnie wycofać zgodę klikając w link w newsletterze. Pliki cookie można samodzielnie usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

5. Kto może być odbiorcą danych?

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych na stronie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny. W ramach realizacji usługi rezerwacji sprzętu z zakupem w aptece, udostępnia się aptece jedynie Imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy rezerwującego Użytkownika. Apteka przetwarza te dane jedynie na potrzebę realizacji usługi, na mocy umowy podpisanej z MUSI LUBLIN

 

 

C. Pliki cookie

I. Czym są pliki cookie?

 1. Poprzez pliki "cookie" (tzw. ciasteczko) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi automatycznie przez przeglądarkę internetową, z której Państwo korzystacie na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) podczas przeglądania strony.

 2. Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez Państwa z serwisu (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na platformie. Cookies zazwyczaj zawierają również nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, IP oraz unikalny numer.

3. Na podstawie logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu stroną i serwerem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

II. Do czego używamy plików cookie?

III.

 1. Pliki cookie używane są w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, dostarczają informacji o rodzaju używanego urządzenia, jak również rodzaju i wersji oprogramowania, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

 2. Pliki cookie, za zgodą Użytkownika, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych.

  Jakich plików cookie używamy?

 1. Funkcjonalne – są niezbędne do prawidłowego działania strony lub funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać. Wykorzystywane są, aby:

  1. a)  zoptymalizować stronę internetową pod kątem urządzeń i przeglądarek najczęściej używanych przez Użytkowników – dzięki temu komputer, tablet czy telefon Użytkownika wyświetli ją poprawnie i czytelnie,

  2. b)  zapamiętać, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej portalu wybranych treści,

  3. c)  utrzymać sesję Użytkownika, kiedy odwiedza stronę.

 2. Analityczne - z analitycznych plików cookie korzystamy po to, aby:

  1. a)  ulepszyć funkcjonowanie strony,

  2. b)  mierzyć, nie identyfikując Użytkownika, skuteczność podejmowanych działań i

   prezentowanych treści,

  3. c)  tworzyć zbiorcze statystyki i analizy, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób

   wykorzystywana jest strona. Te działania pozwalają na stałe udoskonalanie struktury i zawartości strony, by w jak największym stopniu odpowiadała ona potrzebom Użytkowników.

  W przypadku analitycznych plików cookie korzystamy z narzędzi Google Analytics. Google Analytics to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

 3. Biznesowe – umożliwiają realizację modelu biznesowego, w oparciu o który udostępniona jest witryna. Do tej kategorii należą np. cookie reklamowe. Korzystamy z plików cookie, by personalizować dla Państwa zawartość strony, w tym także ofertę usług i produktów oraz prezentować reklamy produktów i usług w oparciu o określone preferencje. Do profilowania będą wykorzystywane w szczególności następujące kategorie danych: historia przeglądania naszego serwisu, informacje o wybranych usługach oferowanych przez serwis i sposobie korzystania z nich, informacje zawarte w pozostałych plikach cookie.

IV. Jak zmienić ustawienia, odinstalować lub uniemożliwić instalację plików cookie?

 1. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

 2. Pliki cookie można odinstalować poprzez usunięcie ich jeden po drugim według rodzajów cookies lub wszystkich na raz.

 3. Poniżej przedstawione zostały instrukcje dokonywania zmian ustawień oraz usuwania plików cookie w popularnych przeglądarkach:

  1. a)  Mozilla Firefox: menu "Narzędzia", wybrać zakładkę "Opcje", następnie "Prywatność" i "Usuń ciasteczka" https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

  2. b)  InternetExplorer:menu"Narzędzia",zakładka"Opcjeinternetowe",następniewybrać kolejno "Ogólne", "Historia przeglądania", "Ustawienia", okno "Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii" i na koniec "Wyświetl pliki" https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

  3. c)  Google Chrome: zakładka "Prywatność" w menu "Ustawienia", wybrać "Ustawienia treści", następnie "Wszystkie pliki cookie i dane stron" i "Usuń wszystko" - https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDeskto p&hl=pl

  4. d)  Apple Safari: "Ustawienia", "Safari" i wybrać "Wymaż historię i dane witryn" - https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 4. Istniejemożliwośćustawieniaprzeglądarkiinternetowej,takabyblokowałaplikicookielub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików cookie można znaleźć w menu "Pomoc" przeglądarki.

 5. UżytkownikmożezrezygnowaćzplikówcookieGoogleAnalytics,klikającwponiższylink i pobierając dodatek: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V. Czas, przez jaki cookie będą umieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika

 1. Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie - "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 2. Cookies tymczasowe – umieszczone są na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu lub opuszczeniu strony internetowej.

 1. Cookies stałe – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu Użytkownika przez określony w ich parametrach czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

 2. Logi zebrane w dziennikach przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał służący do administrowania serwisem i zapewnienia bezpieczeństwa. Zbiorcze podsumowania w postaci statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących użytkowników odwiedzających stronę.

VI. Informacje końcowe

 1. Przechowywane informacje i dostęp do cookies nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

 2. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę użytkownika na zapisywanie cookies funkcjonalnych i analitycznych na urządzeniu.

 3. Cookies biznesowe będą zapisywane na urządzeniu Użytkownika za jego zgodą. Dalsze korzystanie z serwisu nie oznacza automatycznej zgody na zapisywanie cookies biznesowych.

Poprawki
Polityka prywatności obowiązuje od 05 Lipca 2021 roku. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem https://musi-med.pl/pl_PL/i/Polityka-prywatnosci/11 i będą obowiązywać od momentu publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.

Obowiązek informacyjny RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych podanych przez Użytkownika jest MUSI LUBLIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ul. Magnoliowej 2, 20-143 Lublin, NIP 9462639770, REGON: 000453701, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426428, o kapitale zakładowym w wysokości 565 000,00 zł

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na stronie można się skontaktować poprzez adres email biuro@musi-med.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://musi-med.pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem 81 747 48 02.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

realizacji zamówienia - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda. utworzenia konta na stronie - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa. dokonywania rezerwacji dostępności Produktów Refundowanych – podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pomocą formularza kontaktowego - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.konsultacji na czacie z fizjoterapeutą - podstawą prawną jest zawierana umowa.

badania opinii – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora Danych.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

• na podstawie udzielonej zgody - nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

• na podstawie zawartej umowy – 6 lat (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa).

• na podstawie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora – do momentu zgłoszenia sprzeciwu lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.

W ramach realizacji usługi dokonywania rezerwacji dostępności Produktów Refundowanych, aptece wydającej produkt przekazujemy Imię, numer telefonu, nazwa produktu, cena produktu. Apteka przetwarza te dane jedynie na potrzebę realizacji zamówienia, na mocy umowy podpisanej z MUSI LUBLIN Sp. z o.o.

W ramach realizacji zamówienia Twoje dane w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu mogą zostać przekazane producentowi zamawianego przez Ciebie sprzętu w celu dostosowania go do Twoich potrzeb.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl